Digital Ventures

Back to blog

ภาพรวมธุรกิจประกันภัยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital โดย Digital Ventures

DIGITAL VENTURES พฤศจิกายน 01, 2018 7:24 PM

9,177

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเป็นตัวแปรที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกภาคส่วนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน ธนาคาร งานบริการต่างๆ ไปจนถึงด้านสุขภาพ นำไปสู่การ Digitize ในกระบวนการต่างๆ Digital Ventures เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเราซึ่งก็คือ ภาคประกันภัย

Digital Ventures จึงศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “Digitizing Insurance” เพื่อนำเสนอภาพรวมการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจประกันภัยในยุค Digital ในรูปแบบของ Report ซึ่งเราขอนำมาสรุปให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกันอย่างง่ายๆ ในบทความนี้

Key Technology ที่มีการลงทุนเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจประกันภัย

เพื่อให้การ Digitize เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทประกันภัยทั้งหลายจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนค้นคว้าในเทคโนโลยีต่างๆ อย่างมาก ซึ่งผลสำรวจจาก PwC และ EY ในปี 2017 พบว่าเทคโนโลยีที่บริษัทประกันภัยสนใจลงทุนและให้ความสำคัญนั้น มีทั้งหมวดที่คล้ายและแตกต่างกับธุรกิจการเงินและอุยสาหกรรมอื่นๆ

Technology หลักที่ธุรกิจประกันภัยให้ความสำคัญเช่นเดียวกับธุรกิจหลายๆ ภาค รวมถึงธุรกิจธนาคาร ได้แก่ Data Analytics และการขยายช่องทางการขายและบริการลูกค้าผ่านช่องทาง Mobile มากยิ่งขึ้น ซึ่ง Technology สองส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของบริษัทประกันภัยเกินร้อยละ 84 และ 58  

แต่ถ้าเราดูหมวด Technology รองลงจากสองหมวดแรกที่บริษัทประกันภัยส่วนมากเล็งลงทุนนั้น  Robotics และ Artificial Intelligence เป็น Deep Technology ที่เมื่อรวมกันแล้วสามารถนำไปสู่ Advanced Automation ส่งเสริมหลายๆ ส่วนใน Value Chain ของธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นในกระบวนพิจารณารับประกันภัย ตั้งราคาเบี้ยประกัน (Underwrite) หรือใน กระบวนการเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน (Claim Settlement)

เทรนด์-นวัตกรรมใหม่ในธุรกิจประกันภัยที่เกิดขึ้นทั้ง Value Chain

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่เริ่มดึงดูด Startup สาย InsurTech ที่ใช้เทคโนโลยีสร้าง Solutions ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนของธุรกิจประกันภัย อีกทั้งยังริเริ่มเทรนด์ใหม่เพื่อขยายตลาด ลดต้นทุน เพิ่มฐานลูกค้าให้ธุริจประกันภัย

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น On-Demand Insurance (การสมัครผลิตภัณฑ์ประกันและรับผล Real-time) Pay-as-you-go Insurance (การ “จ่ายตามที่ใช้จริง” เช่น กำหนดเบี้ยประกันตามเวลาที่ลูกค้าขับรถจริง หรือแค่ระหว่างที่ลูกค้าเดินทางบนเครื่องบินเป็นต้น) อีกหนึ่งความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คือการ Personalization  การปรับเปลี่ยน ราคา เงื่อนไขให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและกำลังซื้อของลูกค้า
 • การตลาด การตลาดประกันภัยยุค Digital จะใช้ประโยชน์จากช่องทาง Mobile ได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ช่องทางการขาย การบริการ การเคลมประกัน ไปจนถึงให้คำแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบ D2C (Direct-to-consumer) หรือผ่านตัวแทนก็ต้องสามารถส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีเร็ว ง่าย และโปร่งใสกว่าเดิม การนำ Chatbot มาให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า และมีเครื่องมือจัดการประกันภัยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทาง Online ซึ่งต้องอาศัยการออกแบบ User Experience ที่ดี ผสานกับเทคโนโลยีอย่าง Robo-Advisory ไปพร้อมกัน
 • การพิจารณารับประกันและตั้งราคาเบี้ยประกัน กระบวนการนี้จะถูกเทคโนโลยีอย่าง Big Data และ AI เข้า Disrupt อย่างชัดเจน ด้วยการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้ามากขึ้น และการคัดแต่ข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับประกันและตั้งราคาเบี้ยประกัน ทั้งในแง่เวลาพิจารณาลูกค้า (เวลารอรับผล) และในการตั้งราคาเบี้ยประกัน หรือ Coverage Amount ยกตัวอย่าง ในส่วนตั้งราคา จะเริ่มใช้ Prevention-Based ผสมผสานกับวิธีปัจจุบัน เช่น การลดเบี้ยประกันตามพฤติกรรมลูกค้า การออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น) นอกจากนี้ Big Data และ  Artificial Intelligence ยังช่วยในการคัดกรองและคำนวณค่าเบี้ยประกันได้แม่นยำและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 • การจัดการเคลม การเคลมเป็นอีกหนึ่ง Pain Point ของธุรกิจประกันภัย เมื่อลูกค้าเจอเหตุไม่คาดฝัน ย่อมต้องการรับการดูแลที่ดีโดยเร็วที่สุด การ “เคลมและจ่ายค่าชดเชยทันที” จึงเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายตัวประกอบกันตั้งแต่ IoTs กับ Mobile Device, Smart Contract ส่งต่อข้อมูลที่มีเงื่อนไขได้รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง Chatbot กับ Robo-Advisor สำหรับรับเรื่องอัตโนมัติ และ Machine Learning ที่เกี่ยวข้องในขั้นยืนยันตัวตนและเหตุการณ์เพื่อป้องกันเหตุหลอกลวงต่างๆ เพื่อเอาเงินประกัน
 • การจัดการเงิน เพราะประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินอย่างมาก จึงสามารถนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกการเงินหรือ FinTech มาใช้ในส่วนบริหาร Portfolio บริษัทประกันเพื่อเพิ่มกำไร และ บริหารความเสี่ยงของรายจ่ายที่ผันผวนและไม่แน่นอน โดยเทคโนโลยีในกระบวนการนี้ก็เหมือนกับที่ใช้งานในโลกการเงิน ได้แก่ AI, Big Data และ Cloud Computing

 

6 ข้อแนะนำด้านนวัตกรรมในประกันภัยยุค Digital

ไม่เพียงแต่รู้จักกับเทคโนโลยีและอัพเดทเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่บริษัทประกันภัยควรรู้ถึงสิ่งที่ต้องทำต่อโดยอาศัยเทคโนโลยีและเทรนด์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง Digital Ventures ได้สรุปออกมาเป็น 6 ข้อแนะนำ ดังนี้

 • ทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย บริษัทประกันควรนำเสนอเงื่อนไขต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนความคุ้มครองก็ควรยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักให้เข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้น
 • Go Direct to Consumers ด้วย Mobile บริษัทประกันภัยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วยช่องทางของตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือนายหน้า ทำให้มีข้อมูลวิเคราะห์ที่แม่นยำ ลดเวลาตอบรับลง และโปร่งใสที่สุด  
 • ลงทุนกับประกันภัย ได้ความมั่งคั่งและสุขภาพ ในการวิเคราะพิจารณารับลูกค้า ปรับเบี้ยประกันและบริหารความเสี่ยง บริษัทประกันภัยโดยเฉพาะบริษัทประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ควรมองทั้ง WealthTech และ HealthTech ไปพร้อมกัน
 • สร้างประสบการณ์การขายทั้ง Online และ Offline เส้นทางการซื้อสินค้าของคนในปัจจุบันเป็นการผสานทั้งช่องทาง Online และ Offline นักการตลาดควรให้ความสำคัญกับทั้งสองช่องทางและรู้ถึงเส้นทางของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
 • ใช้ประโยชน์จาก Social Media การเข้าถึง Social Media ไม่ได้มีผลเพียงแค่ด้านการตลาดเท่านั้น แต่ข้อมูลพฤติกรรมบน Social Network เช่นลักษณะการโพสต์ข้อความหรือภาพ ยังใช้พิจารณาประกอบการรับประกันภัยของแต่ละบุคคลได้
 • เน้นการป้องกัน การ สร้างการจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน Lifestyle รวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมและสุขภาพลูกค้าแบบ Real-time ด้วย IoT และ MedicalTech (BioTech)  จะช่วยประเมินความเสี่ยงที่ตรงจุด นำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งราคาและความคุ้มครองของลูกค้าได้

 

หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกคนเห็นถึงผลกระทบจาก Digitization ที่มีต่อภาคธุรกิจกันมากขึ้น ซึ่งภาคประกันภัยเป็นเพียงภาคธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนและนำไปสู่การปรับตัวที่น่าสนใจทีเดียว โดย Digital Ventures ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Digitizing Insurance ในมุมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย หากใครสนใจสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://dv.co.th/cvc.php